Hlavní stránka

Ceník

Všeobecné obchodní podmínky

Reference

Objednávka

 
   
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky vydané podle  § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.

 Čl. I Úvodní ustanovení

1 Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky, a to i formou elektronické pošty a formou elektronické objednávky (dále jen objednávka).

2 Pokud do 24 pracovních hodin po obdržení objednávky zhotovitel nepotvrdí objednávku nebo poptávku s uvedením předběžné ceny, prosíme o kontakt jiným způsobem než e-mailem.

3 Pokud zhotovitel neakceptuje některé podmínky objednávky, sdělí tak objednavateli a smluvní vztah nevzniká do doby, kdy dojde k ujednání i o neakceptovatelných podmínkách.

4 Cenovou nabídku musí objednatel akceptovat, až poté může zhotovitel zahájit práci na překladu a od tohoto termínu se počítá dodací doba.

5 Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

Čl. II Předmět plnění

Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, zejména vyhotovení překladu a zajištění tlumočnických služeb (dále jen zakázka), podle požadavků uvedených v objednávce.

Překlady a tlumočení

1 Všeobecná ujednání

1.1 Zhotovitel se zavazuje po splnění podmínek uvedených v čl. I vyhotovit sjednanou zakázku dle ujednání, a to v určeném jazyce a ve sjednané době a předat ji dohodnutým způsobem.

1.2 Objednavatel se objednávkou zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky.

1.3 Po převzetí textu bude objednavateli sdělena přibližná cena překladu (tlumočení). Cena se stanoví dle počtu normostran, obtížnosti, termínu zhotovení, požadované úpravy, náročnosti tlumočení atd.

1.4 Jednou normostranou (NS) se rozumí 30 řádků po 60 úhozech, tj. 1500 znaků bez mezer.

1.5 Běžný časový limit pro provedení překladu  je 3-10 NS u angličtiny a 3-5 NS pro němčinu a italštinu za jeden pracovní den (24 h). Standardní dodání překladu je 1 týden.

1.6 Za práci na spěšném překladu, za složité formální úpravy a za překlady v termínech kratších než 1 týden se stanoví příplatek dohodou.

1.7 Pro překlady většího rozsahu poskytuje dodavatel slevy.

 2 Termín předání zakázky

2.1 Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu formou e-mailu, pokud nebyly obě strany dohodnuty jinak.

2.2 Objednavatel nebo pověřený pracovník objednavatele je povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit obdržení zakázky s tím, že tuto řádně a včas obdržel.

2.3 Pokud objednavatel nesplní svoji povinnost uvedenou v odst. 2.2 tohoto čl. a ani ve lhůtě 24 hodin po uplynutí termínu předání zakázky písemně neurguje dodání zakázky, má zhotovitel za to, že objednavatel zakázku řádně a včas obdržel.

2.4 Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude možno doručit ze závažných důvodů požadovaným způsobem, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky na náklad objednavatele. Objednavatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.

2.5 Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami převzít řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku, považuje se tato zakázka za splněnou a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

3 Práva a povinnosti

3.1 Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude zakázka použita.

3.2 Pokud zhotoviteli nebude tento účel sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících.

3.3 Obsahuje-li výchozí text určený k překladu odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., je objednavatel povinen předat zhotoviteli seznam používané odborné terminologie v příslušném jazyce nebo poskytnout zhotoviteli jiné pomocné materiály či do objednávky uvést zodpovědnou osobu, která bude konzultací odborné terminologie pověřena. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se této terminologie nebude brán zřetel.

3.4 Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky s porušením autorského práva.

3.5 Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti všechna ujednání spojená s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.

3.6 Objednavatel předem informuje zhotovitele o účelu tlumočení. Pokud tak neučiní, nelze brát v potaz pozdější reklamace tlumočnických služeb.

3.7 Zhotoviteli by měl být s týdenním předstihem dodán program a téma pro tlumočnickou zakázku. Pokud se jedná o tlumočení odborného oboru, ve kterém se vyskytuje odborná terminologie, objednavatel má povinnost dodat také seznam odborné terminologie. Případně může určit zástupnou osobu, která tlumočníka s odbornou terminologií předem seznámí. Pokud tak nenastane, na pozdější reklamace použité terminologie a výsledku jednání díky použití nesprávné terminologie nebude brán zřetel.

3.8 Objednavatel je povinen zabezpečit podmínky odpovídající druhu tlumočení včetně technického zajištění (kabiny, sluchátka, mikrofony apod.), bezvadnou slyšitelnost a dostatek prostoru k práci, pokud není technické zajištění objednáno spolu s tlumočením u zhotovitele. Je také povinen předat včas tlumočníkovi všechny psané texty, které čtou přednášející.

3.9 Objednavatel nemá právo žádat po tlumočníkovi jinou než tlumočnickou práci, jako např. písemný zápis ze schůze, organizování schůzky, atd.

3.10 Tlumočník by měl být předem informován o tom, při jakém typu události bude tlumočit a tak přizpůsobit svojí vizáž dle typu akce.  

3.11 Tlumočník by měl vykonat svou práci dle standardních zvyklostí této práce a měl by svou práci odvést dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

3.12 Tlumočník má právo odmítnout pracovat v prostředí nepřijatelném z hlediska jeho fyzických, psychických nebo etických důvodů, nebo důvodů, které jsou nedůstojné pro vykonávání tlumočnické práce.

4 Reklamace

4.1 V případech, když nebyla zakázka vyhotovena v souladu s objednávkou a v odpovídající kvalitě, považuje se za vadnou.

4.2 V ostatních případech se má za to, že byla vyhotovena řádně.

4.3 Reklamace se uplatňuje písemně. Je nutno uvést charakter vad a případně i počet.

4.4 Pokud uzná zhotovitel tuto reklamaci jako oprávněnou, zajistí korekturu na vlastní náklady. Objednavatel má v tomto případě nárok na slevu v maximální výši 10% z ceny zakázky.

4.5 Pokud mezi stranami vznikne spor týkající se reklamace, zavazují se smluvní strany řešit tento spor mimosoudní cestou a to formou znaleckého posudku nezávislého arbitra zvoleného dohodou smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem.

4.6 Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel a to do výše ceny zakázky.

4.7 Zhotovitel nenese zodpovědnost za případné chyby v překladech, které byly požadovány na svou zodpovědnost dříve, než byla stanovena řádná doba, která umožňuje kontrolu překladu.

4.8  Objednavatel má právo na reklamaci služeb tlumočnických a překladatelských do 14 dnů po odevzdání objednané práce pro překlady a 5 dní po tlumočení. Po této lhůtě se předpokládá, že provedená práce je bez vady.

4.9 Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vystavené faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována, ani na jiný typ platby za poskytnutou službu.

 

Čl. III Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad v okamžiku vyhotovení práce dle zadané objednávky.

2. Platby se provádějí převodem nebo hotově do 14 dnů od předání zakázky.

3. V případě opožděné úhrady jsme oprávněni účtovat poplatek z prodlení dle Obchodního zákoníku ve výši 0,5% za každý den prodlení.

4. U větších zakázek nad 10 000,- objednavatel platí zálohu ve výši 50% odhadnuté ceny, splatnou před předáním celého díla.

 

Čl. IV Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

1 Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se na její straně vyskytly neodstranitelné překážky, bránící splnění závazku.

2 Každá ze stran musí o odstoupení od smlouvy spolu s udáním důvodů informovat opačnou stranu písemně.

3 Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizované uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit.

4 Účastníci sjednávají, že při odstoupení objednavatele od smlouvy bude objednavatel povinen zaplatit zhotoviteli odstupné, nebo-li storno poplatek ve výši proporcionální ceny již hotového objednaného překladu v den, kdy bylo doručeno oznámení o odstoupení nebo zaplatí celkovou částku v případě, že práce byla zhotovena celá.

5 Pokud dojde ke zrušení objednávky, při které měla být provedena tlumočnická práce 7 dní před zahájením tlumočení je storno poplatek roven 20% dohodnuté celkové částky; v případě zrušení 4 dny před zahájením, storno poplatek je roven 50% z celkové částky; za zrušení 24 hodin před zahájením, nebo v den sjednaného tlumočení bude naúčtováno 100% sjednané částky.

 

 

 

 

 
 
  překlady Strakonice, tlumočení angličtiny Strakonice, překlady Jihočeský kraj, překladatelství Aj,překlady z Čj do Aj a z Aj do Čj, tlumočeni v českém a anglickém jazyce, výuka angličtiny, Lenka Kopencová,Strakonice,Strakonický okres,Strakonicko,italština překlady,němčina překlady angličtina,anglický překlad,překlad do angličtiny,překlad z angličtiny,překlad z angličtiny do češtiny,anglický překladatel,překlad angličtiny,česko anglický překlad,překlad anglicky,překladatel z angličtiny,překlad textů do angličtiny,česko anglický překladatel,překlady angličtiny,překladatel angličtiny